Jednakostranični trougao (u starijoj literaturi je moguće naći i izraze jednakostrani, ravnostrani) je trougao čije su sve stranice jednake

a=b=c\, odnosno AB=BC=CA\,

takođe, svi uglovi su jednaki

\alpha =\beta =\gamma =\frac{\pi }{3}=60^\circ.

      Može se upisati i opisati krug. Poluprečnik opisanog kruga se označava sa R , a poluprečnik upisanog sa r.

Jednakostraničan trougao se može naći u mnogim geometrijskim konstrukcijama. Pravilan šestougao se sastoji od šest jednakostraničnih trouglova. Tri od pet pravilnih poliedara (Platonova tela) sadrže jednakostranične trouglove kao stranice.

Ako se jednakostraničan trougao može smatrati pravilnom geometrijskom slikom sa najmanjim brojem temena odnosno stranica u ravni tada se pravilan tetraedar, koji se sastoji od četiri jednakostranična trougla, može smatrati analogonom u tri dimenzije, jer je on pravilno geometrijsko telo sa najmanjim brojem temena, ivica odnosno stranica.

      Površina se može izračunati standardnom formulom: P=\frac {a\cdot h}  {2} ali postoje i druge formule koja važe za

izračunavanje površine jednakostraničnog trougla:

P=\frac {a^2\cdot \sqrt[] 3} {4}=\frac {h^2 \cdot \sqrt[] 3} {3}

Triangolo-Equilatero                                                                                   T_part

Advertisements